"Konkurs z okazji Światowego Dnia Recyklingu"

Regulamin konkursu na Instagramie pod nazwą

”Konkurs z okazji Światowego Dnia Recyklingu”

 • 1 Postanowienia Ogólne
 1. Organizatorem Konkursu jest Bogumiła Dzikowska wykonująca działalność gospodarczą pod firmą Bogumiła Dzikowska z siedzibą przy ul. Szkolnej 34 w Suchym Dworze (81-198), NIP: 7271101389.
 1. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 1. Konkurs rozpoczyna się dnia 13.03.2024 r. o godz. 12.00, a kończy się dnia 18.03.2024 r. o godz. 23.59 czasu polskiego.
 • 2 Uczestnicy i zasady Konkursu
 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:
  1. zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść oraz wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie,
  2. ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  3. posiadających adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  4. posiada publiczne i osobiste (nie firmowe) konto (profil) w serwisie Instagram,
  5. wykona Zadanie Konkursowe.
 3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2 ust. 2 Regulaminu.
 4. Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik wykona Zadanie konkursowe polegające na:

- opisaniu lub zacytowaniu w komentarzu pod postem konkursowym @jaskolka.eco opisu przyrody (minimum jedno zdanie);

- zaobserwowaniu profilu instagramowego @jaskolka.eco;

- zaproszeniu do udziału w Konkursie innej osoby poprzez oznaczenie jej w komentarzu pod Postem Konkursowym;

- polubienie Posta Konkursowego.

        (dalej: Zadanie Konkursowe). 

 1. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.
 2. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie konta osobiste. Konta firmowe nie mogą przystąpić do Konkursu.
 3. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie więcej niż 1 (słownie: jeden) raz.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:

a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,

b) działają z fikcyjnych kont/profili w serwisie Instagram,

c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram,

d) naruszają regulamin serwisu Instagram,

e) użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatora.

 • 3 Nagrody i wyłonienie Zwycięzców
 1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła dwuosobową Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestnika, któremu przyznane zostaną Nagrody (dalej: Zwycięzcy). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny wykonanych przez Uczestników Zadań Konkursowych i wyłoni wśród Uczestników 1 (słownie: jednego) Zwycięzcę, który w ocenie Komisji Konkursu wykona Zadanie Konkursowe zgodnie z zasadami tegoż Zadania oraz najbardziej oryginalnie i kreatywnie.
 3. Zwycięzcy Konkursu przyznane zostaną następujące nagrody: pin oraz świeca (produkty fizyczne).
 4. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
 5. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzcy najpóźniej w dniu 19 marca 2024 r.
 6. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o uzyskaniu Nagrody poprzez wsyłanie wiadomości prywatnej na Instagramie do Zwycięzcy najpóźniej dnia 19 marca 2024 r.
 7. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 14 dni od dnia wysłania przez Organizatora, wiadomości e-mail na adres mailowy: dziendobry@jaskolka.eco informacji niezbędnych do przekazania Nagrody,

w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz adresu korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

 1. W przypadku nieprzekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 7 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie

z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.

 1. Każda Nagroda zostanie przesłana jednokrotnie przez Organizatora na wskazany przez Zwycięzcę adres e-mail oraz ten na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 7 dni od dnia przysłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody.
 2. Fundatorem Nagród jest Organizator.
 3. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko 1 (słownie: jeden) raz.
 4. Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora.
 5. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.
 • 4 Dane Osobowe
  1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt

z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie via adres e-mail: dziendobry@jaskolka.eco.

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzcy, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Zwycięzcy również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu dostępne są w Polityce Prywatności Organizatora dostępnej pod adresami URL: https://jaskolka.eco/strona/polityka-prywatnosci.
 • 5 Reklamacje
  1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: ”Konkurs z okazji Światowego Dnia Recyklingu” na adres e-mail: dziendobry@jaskolka.eco bądź na adres korespondencyjny Organizatora wskazany w § 1 Regulaminu związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.
  2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji, na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje.
  3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.
  4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.
 • 6 Postanowienia końcowe i informacje techniczne.
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13 marca 2024 r.
 2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
 4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem URL: https://jaskolka-640208.shoparena.pl/pl_PL/i/Konkurs-z-okazji-Swiatowego-Dnia-Recyklingu/19?preview=true, a jego skrócona wersja w treści Posta Konkursowego.
 5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.
 6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.
 7. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związana.
 8. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.
 9. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl