Regulamin

Ostatnia aktualizacja: 1 stycznia 2023 roku.

Regulamin Sklepu internetowego

Niniejszy dokument powstał w trosce o ochronę Twoich praw. Znajdziesz w nim informacje na temat procesu składania zamówienia, warunków umowy sprzedaży oraz o procedurze odstąpienia od umowy zakupionych u nas produktów.

§1 Informacje ogólne i dane kontaktowe

1. Ten sklep internetowy jest dostępny w domenie www.jaskolka.eco i na odpowiednich podstronach po zarejestrowaniu się oraz jest prowadzony przez Bogumiłę Dzikowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Bogumiła Dzikowska z siedzibą w Suchym Dworze przy ulicy Szkolnej 34, 81-198), NIP 7271101389, REGON 472027714.

2. W każdej sprawie związanej z funkcjonowaniem sklepu prosimy, aby kontaktować się używając następujących danych kontaktowych:

3. Ten dokument opisuje zasady i warunki korzystania ze Sklepu oraz prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.

4. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca umożliwia kupującemu zawarcie umowy sprzedaży produktów dostępnych w Sklepie.

5. Warunkiem korzystania ze Sklepu oraz zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.

6. Ceny wskazane w Sklepie są podane w walucie polski złoty i są cenami brutto, tj. uwzględniającymi podatek VAT.

7. Informacje o produktach wskazane na stronach internetowych Sklepu (np. opisy produktów, ceny), nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 wspomnianego Kodeksu.

8. Kupujący zobowiązany jest w szczególności do niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez prawo (treści propagujące przemoc, naruszające dobra osobiste lub inne prawa osób trzecich). Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie odpowiedniego oprogramowania lub urządzeń oraz nierozsyłanie i nieumieszczanie w ramach formularzy Sklepu spamu.

11. Klient nie może dokonać zakupów anonimowo ani pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.

12. Klient może usunąć konto – w tym celu należy poinformować Sklep za pośrednictwem poczty elektronicznej o takiej woli.

§2 Definicje

Sprzedawca. Bogumiła Dzikowska prowadząca działalność pod firmą Bogumiła Dzikowska z siedzibą w Suchym Dworze przy ul. Szkolnej 34 (81-198), adres do korespondencji - ul. Szkolna 34, Suchy Dwór (81-198), NIP 7271101389, REGON 472027714.

Klient lub Użytkownik. Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie.

Konsument. Konsument w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, tj. osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca na prawach konsumenta. Przedsiębiorca w rozumieniu art. 38a ustawy o prawach konsumenta oraz art. 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 5765 ustawy Kodeks cywilny, tj. przedsiębiorca dokonujący zamówienia Produktów związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mających dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego.

Sklep internetowy lub Sklep. Sklep internetowy, z którego w tej chwili korzystasz i za pośrednictwem którego możesz dokonać zakupu wybranych Produktów.

Regulamin. Niniejszy dokument.

Konto. Konto Klienta lub Użytkownika założone na platformie internetowej Sklepu, będące oznaczonym indywidualną nazwą (loginem) i podanym przez Ciebie hasłem zbiorem dotyczących Cię zasobów w systemie teleinformatycznym, w którym gromadzone są podane przez ciebie dane oraz informacje o złożonych Zamówieniach w Sklepie internetowym.

Produkt. Produkt prezentowany i zakupiony w Sklepie, dostępny w wersji fizycznej. Produkty są sprzedawane odpłatnie.

Umowa sprzedaży. Umowa sprzedaży produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego, której przedmiotem są Produkty oferowane w Sklepie.

Usługi elektroniczne. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Formularz rejestracji. Formularz, który jest widoczny na stronie internetowej Sklepu. Poprawne uzupełnienie formularza pozwala założyć Konto w Sklepie.

Formularz zamówienia. Formularz, który jest widoczny przy składaniu Zamówienia, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie i zrealizować Umowę sprzedaży.

Zamówienie. Oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem Formularza zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

Dowód zapłaty. Faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku o towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. i innymi stosownymi przepisami prawa.

Ustawa o prawach konsumenta. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.)

Ustawa o ochronie danych osobowych. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późń. zm.).

RODO. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000 z późń. zm.).

Kodeks cywilny. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

§3 Podstawowe zasady

1. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczające warunki, dające możliwość korzystania ze Sklepu to:

- dostęp do sieci Internet z umożliwiającego to urządzenia,

- standardowy system operacyjny,

- standardowa, aktualna przeglądarka internetowa obsługująca pliki typu cookies

- aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

2. Sprzedawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Klientów przez nieuprawnione osoby trzecie.

3. Sprzedawca zapewnia prawidłowe funkcjonowanie Sklepu.

§4 Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Za pośrednictwem Sklepu internetowego, Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta następujące usługi drogą elektroniczną:

  • umożliwienie Kupującemu złożenia Zamówienia w Sklepie. Złożenie Zamówienia realizuje się poprzez wypełnienie Formularza zamówienia oraz kliknięcie na stronie Sklepu przycisku „Zamawiam i płacę” lub innego równoznacznego. Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie, w ramach ceny zapłaconej z tytułu złożenia Zamówienia
  • założenie i korzystanie z Konta. Złożenie zamówienia w Sklepie możliwe jest bez konieczności założenia Konta w Sklepie. Korzystanie z konta możliwe jest po wypełnieniu Formularza rejestracji, kliknięciu przycisku „załóż konto” oraz potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie linku potwierdzającego, przesłanego automatycznie na podany przez Użytkownika adres poczty e-mail. Na podany przez Klienta adres e-mail zostaną przesłane informacje związane z założeniem konta oraz link aktywacyjny umożliwiający ustalenie hasła. Po kliknięciu w niego i ustaleniu indywidualnego hasła, Konto zostanie utworzone, a Klient może z niego korzystać. Klient loguje się do Konta za pomocą poczty elektronicznej lub loginu oraz hasła. W każdej chwili może ustalić nowe hasło w przypadku utracenia lub zapomnienia poprzedniego. W celu usunięcia konta, Klient może samodzielnie skasować swoje Konto lub poprosić o pomoc Sprzedawcę, kontaktując się z nim za pośrednictwem poczty elektronicznej. Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
  • wysyłka newslettera. Usługa ta świadczona jest po wyrażeniu przez Klienta na nią zgody. Szczegóły na temat wysyłki newslettera, zapisu, rezygnacji z jego otrzymywania opisane zostały w Polityce prywatności.

2. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z korzystaniem z Usług elektronicznych. Reklamację można złożyć na adres e-mai: dziendobry@jaskolka.eco. W reklamacji należy podać swoje dane: imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

3. Klient może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia lub w trybie natychmiastowym z ważnych powodów. W następstwie powyższego Klient traci dostęp do wszystkich danych dostępnych wcześniej na jego Koncie.

4. Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną może również wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym Sprzedawca, jeżeli Klient korzysta ze Sklepu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, a w szczególności, gdy Klient:

- korzysta ze Sklepu w sposób zaburzający funkcjonowanie Sklepu,

- korzysta ze Sklepu w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,

- podał podczas rejestracji nieprawdziwe, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich dane osobowe,

- przesyła za pośrednictwem Formularzy dostępnych na Sklepie treści wulgarne, obraźliwe, dyskryminujące, nawołujące do agresji lub nienawiści.

§5 Rejestracja

1. Złożenie zamówienia możliwe jest poprzez utworzenie Konta w Sklepie albo bez – jako gość.

2. Klient loguje się do Konta za pomocą poczty elektronicznej lub loginu oraz hasła.

3. Założenie Konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie Formularza rejestracji, w którym należy podać informacje niezbędne do założenia Konta. Informacje niezbędne będą wyraźnie oznaczone w Formularzu rejestracyjnym.

Po kliknięciu przycisku „załóż konto” oraz potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie linku potwierdzającego, przesłanego automatycznie na podany przez Użytkownika adres poczty e-mail.

Na podany przez Klienta adres e-mail zostaną przesłane informacje związane z założeniem konta oraz link aktywacyjny umożliwiający ustalenie hasła. Po kliknięciu w niego i ustaleniu indywidualnego hasła, Konto zostanie utworzone, a Klient może z niego korzystać.

Z chwilą przesłania Formularza rejestracyjnego między Klientem a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie Konta w Sklepie.

Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.

Kupujący może wypowiedzieć tę umowę ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwają konto.

W celu usunięcia konta, Klient może samodzielnie skasować swoje Konto lub poprosić o pomoc Sprzedawcę, kontaktując się z nim za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W przypadku gdy Sprzedawca jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta oraz przyjętego przez Sklep internetowy, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania wspomnianego zamówienia.

§6 Składanie i realizacja zamówienia

1. Złożenie zamówienia możliwe jest poprzez utworzenie Konta w Sklepie albo bez – jako gość.

2. Klient może dokonać zakupu Produktu poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony Sklepu. Klient może dokonać wyboru pomiędzy różnymi wariantami Produktu w różnych cenach, o ile taka możliwość wynika z opisu Produktu w Sklepie.

3. Po dokonaniu wyboru Produktu, w celu dokonania zakupu Klient powinien wykonywać kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu.

Po pierwsze, Klient powinien kliknąć w przycisk „Dodaj do koszyka” dotyczący konkretnego wariantu produktu, w następstwie czego wybrany produkt zostanie dodany do koszyka zakupowego.

Po dodaniu Produktów do koszyka Klient ma możliwość weryfikacji dodanych do koszyka Produktów.

Po drugie, w tym momencie Klient może sfinalizować zakup klikając w przycisk „Przejdź do kasy” i sfinalizować zakup na kolejnej stronie lub kontynuować zakupy.

4. W Formularzu zamówienia konieczne jest podanie następujących danych niezbędnych do realizacji Zamówienia: imię, nazwisko, adres e-mail, danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT.

Dane obowiązkowe do podania oznaczone są *.

5. Po przejściu do opłacania Klient zostaje przekierowany do ekranu logowania lub rejestracji, chyba że Klient wcześniej się zalogował.

6. Po wyborze przez Klienta sposobu płatności i wyświetleniu się informacji o łącznej kwocie zamówienia brutto Klient składa zamówienie, klikając przycisk opatrzony słowami „Kupuję i płacę” lub innym równoznacznym sformułowaniem.

Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”, ma świadomość, iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem zapłaty za Produkt.

7. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać.

8. Poprawne wypełnienie formularzy zakupowych potwierdzane jest na ekranie z wyświetlonym podsumowaniem zamówienia.

Fakt dokonania zakupu potwierdzany jest e-mailem wysłanym na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej, na który będą wysłane informacje dotyczące Zamówienia w Sklepie.

9. Płatność należy uiścić niezwłocznie po złożeniu Zamówienia.

10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania Zamówienia, w sytuacji gdy nie otrzyma wpłaty w terminie 3 dni o złożenia Zamówienia (dotyczy płatności przelewem) lub dane potrzebne do realizacji Zamówienia okażą się nieprawidłowe/niepełne.

11. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.

§7 Ceny

1. Ceny wskazane w Sklepie są podane w walucie polski złoty i są cenami brutto, tj. uwzględniającymi podatek VAT.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych w Sklepie, oferowania nowych Produktów, wycofywania starych Produktów, organizowania promocji i udzielania rabatów.

Powyższe uprawnienie nie wpływa na Zamówienia złożone przed datą rozpoczęcia którejkolwiek ze zmian.

Szczegóły, w tym czas trwania zmian, będą zawsze wskazane w opisie Produktu.

3. Rabaty i promocje nie sumują się.

§8 Dostawa i płatności

1. Klient może wybrać następujące sposoby odbioru Produktów:

- odbiór osobisty zamówionych Produktów po uprzedniej konsultacji ze Sprzedawcą,

- doręczenie Produktów na adres Klienta przez firmę kurierską,

- doręczenie Produktów do wybranego przez Klienta paczkomatu InPost.

2. Wysyłka Zamówienia nastąpi do 24 godzin od momentu przyjęcia Zamówienia do realizacji, chyba że Sprzedawca określi inny termin wysyłki Zamówienia, o czym poinformuje Klienta na stronie głównej Sklepu lub karcie produktu.

3. Koszt dostawy prezentowany jest na etapie składania Zamówienia. Koszt ten ponosi Klient, chyba że Sprzedawca określi tę zasadę odmiennie, o czym poinformuje na stronie Sklepu.

4. W naszym sklepie płatności, w tym płatności online w zakresie płatności kartami, obsługiwane są przez firmę:

Przelewy24 z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327)

PayU z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182 (60-166).

5. Klient składający zamówienie w Sklepie internetowym może skorzystać z następujących form płatności:

a) płatność przelewem - przed odbiorem zamówionego Produktu, na rachunek bankowy Sklepu wskazany na stronie Sklepu internetowego w zakładce Kontakt: 

https://www.jaskolka.eco/strona/kontakt

b) płatność BLIK
c) płatność online za pomocą szybkich przelewów lub kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro), za pośrednictwem strony płatności w/w operatorów.

5. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

6.  W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą Sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

6. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura (imienna lub na firmę) w wersji elektronicznej, która generuje się automatycznie, na co Klient niniejszym wyraża zgodę.

§9 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

1. Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, bez podania przyczyny.

2. Celem skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy, Konsument musi poinformować Bogumiła Dzikowska z siedzibą w Suchym Dworze przy ul. Szkolnej 34 (81-198), e-mail: dziendobry@jaskolka.eco o takiej woli, składając jednoznaczne oświadczenie. Konsument może wysłać pismo zawierające w swej treści decyzję o odstąpieniu za pośrednictwem na przykład poczty elektronicznej lub tradycyjnej na adres korespondencyjny wskazany w §1 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

3. Celem zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczające jest, aby Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem wskazanego terminu odstąpienia od umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w ust. 2 powyżej, Klient powinien zwrócić Produkt do Sklepu internetowego na następujący adres: Bogumiła Dzikowska ul. Szkolna 34, 81-198 Suchy Dwór, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sklepu internetowego.

5. W sytuacji odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszt dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas) w ciągu 14 dni od odstąpienia.

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji (w przypadku, gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej zwrot nastąpi na rachunek karty użytej przy płatności), chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie wyraził inną wolę.

§10 Odpowiedzialność za wady i reklamacja

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego za niezgodność z Umową sprzedaży Produktów zakupionych przez Klienta (rękojmia), a także stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta i art. 556 i n. Kodeksu cywilnego, w okresie 2 lat od momentu wydania Produktu Konsumentowi.

2. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Klientowi Produktu wolnego od wad.

3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną.

4. W sytuacji kiedy Klient stwierdzi wadę Produktu, powinien poinformować o tym fakcie Sprzedawcę, składając oświadczenie stosownej treści. Reklamacja danego Produktu powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji oraz roszczenia związane z reklamacją. W przypadku niekompletności reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia.

5. Reklamacje związane z niezgodnością Produktu z umową mogą zostać złożone na adres email: dziendobry@jaskolka.eco.

6. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

7. Termin na złożenie reklamacji to 6 lat od ujawnienia wady towaru.

8. O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedający powiadomi Klienta w wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej lub korespondencyjny, podany przez Klienta w reklamacji, w terminie do 14 dni. Następnie Sprzedający, po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, w terminie 7 dni, podejmie odpowiednie działania w celu realizacji reklamacji.

9. W przypadku Klienta będącego Konsumentem koszty reklamacyjne ponosi Sprzedawca, w szczególności koszty przesłania Produktu do Sprzedawcy i odesłania go do Klienta. Sprzedawca, za pośrednictwem firmy kurierskiej, odbierze na własny koszt towar objęty reklamacją.

10. Więcej informacji na temat praw Klienta można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Prawa Konkurencji i Konsumenta: https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl.

§11 Zasady prawidłowego i bezpiecznego użytkowania świec

Dokonując zakupu świec w sklepie internetowym www.jaskolka.eco, Klient potwierdza, że jest świadomy ryzyka związanego z niewłaściwym użytkowaniem świec i zobowiązuje się przestrzegać zasad bezpiecznego użytkowania:

1. Nie zostawiaj palącej się świecy bez nadzoru, w miejscu dostępnym dla dzieci i zwierząt, w pobliżu materiałów łatwopalnych lub w przeciągu czy też w pobliży źródła ciepła.

2. Zachowuj odstęp co najmniej 10 cm między palącymi się świecami.

3. Nie zapalaj świecy, jeśli poziom wosku jest mniejszy niż 10 mm.

4. Unikaj przenoszenia palącej się świecy.

5. Pal świecę w pozycji pionowej.

6. Zachowaj ostrożność, gdyż świeca może się nagrzać i grozić oparzeniem.

7. Używaj podstawki pod świecę.

8. Paląc świecę pozwól woskowi roztopić się do krawędzi szkła.

9. Płomień gaś pokrywką. Nie zdmuchuj płomienia.

10. Po każdym paleniu przytnij knot do 5 mm.

11. Nie spożywaj świecy.

12. Przebarwienia, nierówności na powierzchni świecy są wynikiem użycia naturalnych surowców. Nie wpływają na jakość palenia świecy.

13. Zapoznaj się z listą potencjalnych alergenów świecy wymienionych na naklejce ostrzegawczej przyklejonej na zewnętrznej, spodniej stronie świecy.

14. Termin przydatności towaru do użycia to rok od daty jego zakupu.

§12 Dane osobowe i pliki cookies

1. Administratorem strony i danych osobowych przekazywanych w jej ramach jest Bogumiła Dzikowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Bogumiła Dzikowska z siedzibą w Łodzi przy ulicy Szkolnej 34 (81-198), NIP 7271101389, REGON 472027714.

2. Dane Klienta przetwarzane są w następujących celach: rejestracji Klienta i zarządzania jego Kontem, obsługi Zamówienia, obsługi reklamacji i odstąpienia od Umowy sprzedaży, wysłania newslettera, kontaktu z Klientem w związku z Zamówieniem, badania satysfakcji z oferowanych Produktów, księgowych, ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu Umowami sprzedaży i innych opisanych w Polityce Prywatności Sklepu internetowego.

3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w Polityce prywatności dostępnej na stronie Sprzedającego pod linkiem:

4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne adekwatne do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez podmioty nieuprawnione.

§13 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez sądy powszechne, a prawem właściwym jest prawo polskie.

3. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

4. Konsument może także skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod linkiem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy Konsumentami a Przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§14 Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej Sklepu.

3. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa polskiego.

4. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy Konsumentów, Sprzedawca deklaruje zastosowanie wspomnianego postanowienia.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl